Právny zápis

Majiteľ portálu

Majiteľom tohto portálu je spoločnosť Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (ďalej v texte len TZMO) so sídlom V Poľsku, Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, obchodný register č. 0000011286.

Informácie nachádzajúce sa na portáli

Informácie na portáli sú informatívneho charakteru, v oblasti tém spojených so spoločnosťami, ktoré tvoria Kapitálovú skupinu TZMO, ako aj výrobkov vyrábaných Kapitálovou Skupinou TZMO a úžitkového charakteru v oblasti poskytovania služieb subskripcie a prístupu pre oprávnenú skupinu osôb. Informácie nachádzajúce sa na portáli nie sú obchodnou ponukou. V súvislosti s tým, na ich základe nemožno uzatvoriť predajnú zmluvu. Majiteľ portálu môže bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia príčiny uskutočniť zmeny na portáli.

Služby poskytované na portáli

Majiteľ portálu poskytuje nasledovné služby:

  • služby subskripcie
  • služby prístupu k odborným informáciám pre oprávnenú skupinu ľudí.

Využívanie portálu spočíva v podaní objednávky užívateľom na zasielanie informácií z portálu. Frekvencia zasielania materiálov nie je stanovená. Majiteľ portálu nenesie zodpovednosť za nedodanie objednaných informácií z objektívnych, na majiteľovi nezávislých príčin.

Prístup k odborným informáciám vyžaduje vyplnenie registračného formulára a udelenie súhlasu s podmienkami stanovenými v pravidlách prístupu pre registrovaných užívateľov.

Vyššie uvedené služby sú poskytované bezplatne. Nie je stanovená minimálna ani maximálna doba ich poskytovania.

Každý užívateľ, ktorý sa zaregistruje, obdrží individuálne prístupové údaje. Náklady súvisiace s pripojením na server, na ktorom sa nachádza portál, hradí užívateľ.

Postup pri registrácii

Za začiatok využívania služby sa pokladá vpísanie údajov do registračného formulára, týkajúcich sa mena, alebo priezviska, adresy elektronickej pošty a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov stlačením tlačidla "Akceptujem" v rozsahu popísanom v dokumente.

Konto užívateľa je možné kedykoľvek zrušiť.

Iné činnosti vykonávané na portáli

Prostredníctvom portálu môžu byť vykonávané vernostné programy, súťaže a uvádzacie akcie a taktiež prieskum trhu a konzumentov. Podrobné podmienky ich realizácie budú stanovené v podmienkach. Účasť na vyššie uvedených činnostiach bude možný po akceptovaní podmienok daného poriadku pomocou formulára.

Zodpovednosť majiteľa

Majiteľ portálu nenesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov tretími osobami, za všetky vonkajšie činnosti porušujúce zákon a iné na majiteľovi nezávislé okolnosti. Všetky informácie nachádzajúce sa na portáli boli vypracované v dobrej viere. Majiteľ nenesie zodpovednosť za obsah, pravdivosť, dôkladnosť a komplexnosť informácii na externých internetových stránkach portálu, ku ktorým vedú hypertextové odkazy. Linky na externé stránky sú vyznačené modrou farbou.

Príslušné právo

Využívanie portálu podlieha poľským právnym predpisom a všetky otázky spojené s využívaním portálu sa spravujú príslušnými predpismi platnými v Poľskej republike.

Autorské práva

Obsah stránok portálu je chránený autorským právom a nemôže byť modifikovaný, kopírovaný, rozširovaný bez súhlasu majiteľa portálu. Tlačenie obsahu stránok portálu je možné výlučne pre súkromné účely. Všetky ostatné formy využívania portálu vyžadujú písomný súhlas majiteľa portálu.

Ochrana ochranných znakov a obchodných mien

Na portáli sú použité ochranné znaky a obchodné mená a sú chránené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Nie je povolené použitie, alebo zmena vyššie uvedených znakov bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej spoločnosti Kapitálovej skupiny TZMO.

TZMO nezaručuje bezporuchovosť a bezchybnú činnosť portálu ani odstránenie vzniknutých chýb. Negarantuje tiež, že server na ktorom je portál umiestnený nie je infikovaný výrusom, alebo inými škodlivými elementmi.

Výhrady týkajúce sa obsahu

TZMO si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie ustanovení uvedenej právnej noty kedykoľvek.